DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych

DOSTĘPNOŚĆDOSTĘPNOŚĆ

Balet Dworski Cracovia Danza zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.cracoviadanza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.cracoviadanza.pl


Data publikacji strony internetowej: 01.09.2006


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.05.2022


Status pod względem zgodności z ustawą 


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Wymagania, które nie zostały spełnione:
  • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,

  • brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku,

  • niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej,

  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych,

  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków,

  • niektóre z modułów zintegrowanych z BIP mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej,

  • niektóre formularze nie są wyposażone w mechanizm sugerowania poprawy błędów.


Powody wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne. Strony BIP są systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Balet Dworski Cracovia Danza będzie systematycznie dokonywać uzupełnień na prowadzonej stronie internetowej, aby w całokształcie zapewnić jej zgodność z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia niniejszej Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 24.05.2022


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe 


Na stronach www.cracoviadanza.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Michalik pr@cracviadanza.pl, tel.: 12 421 08 36. Także drogą e-mail: cracoviadanza@cracoviadanza.pl


można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.


Informacje na temat procedury 


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub pewnego jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

0
Pasek dostępności