Ogłoszenia – oferty publiczne

Ogłoszenie na dostawę 1 szt. samochodu 8-9 osobowego typu mini bus o napędzie spalinowym, na potrzeby Baletu Cracovia Danza
link do postępowania to:
Ogłoszenie na dostawę samochodu

Ogłoszenie o przetargu BZP

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferta

Przedłużenie terminu składania ofert

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

Informacje o zmianie ogłoszenia

Odpowiedż na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pasek dostępności